لیست قیمت لپ تاپ

ModelCPURAMHARDVGAOTHERگارانتی/سالقیمتپیش پرداخت اقساط 6 ماههاقساط 12 ماههاقساط 15 ماههاقساط 18 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
ACER
1E5 575GCI3 6005U4GB500GBGF GT940 2G15.6"/DOS/DVD218460001850006 × 30400012 × 16600015 × 13800018 × 12000037000
2E5 575GCI5 6200U8GB1TBGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD224150004110006 × 36700012 × 20000015 × 16700018 × 14400048000
3E5 575GCI7 7500U8GB1tbGF GT 940 2G15.6"/DOS/DVD227510007510006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400055000
4ES1 571CI3 6002U4GB1TBINTEL 4000HD15.6"/DOS/DVD215900001590006 × 26200012 × 14300015 × 11900018 × 10300032000
5E5 575GCI5 7200U4GB500GBGF 2G GT 94015.6"/DOS/DVD2CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6F5 573GCI7 7500U8GB2TBGf 940 4G DDR515.6"/DVD/DOS/FH1337500013750006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400068000
ASUS
1ASUS k556URCI5 6200U6GB1TBGF 930 2G15.6"/Dos/DVD126150006150006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400052000
2ASUS N552VW+CI7 6700HQ16GB2TB+128GF 4G GTX 96015.6"/DOS /DVD/4K2507900030790006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 144000102000
3ASUS GL 551VWCI7 6700HQ8GB1tbGF 4G GTX 96015.6"/DOS/DVD/FH1452500025250006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400091000
4ASUS N552VWCI7 6700HQ8GB2TBGF 4G GTX96015.6"/DVD/4k2449400024940006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400090000
5ASUS K550vxCI7 4720HQ16GB2TBGT 4G GTX 95015.6"/DOS/FH/DVD2407600020760006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400082000
6ASUS GL551VWCI7 6700HQ16GB2tbGF 4G GTX 96015.6"/DOS/FH/DVD2485900028590006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400097000
7ASUS X540 LCI3 4005U4GB500GBGF 2G GT92015.6/DOS1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
8ASUS X541 uvCI7 6500U8GB1TBGF 2G GT92015.6"/DOS/FH/DVD229610009610006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400059000
9ASUS X541 uvCI7 6500U8GB2TBGF 2G GT 92015.6"/DVD/FH/2305100010510006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400061000
10ASUS X541 uvCI7 6500U16GB2TBGF 2G GT 92015.6/DVD/FH2330200013020006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400066000
11ASUS X540 SACELE N30502GB500GBINTEL 4000HD15.6"/DOS110590001060006 × 17500012 × 9500015 × 7900018 × 6900021000
LENOVO
1IP 110INTEL E70104GB500GBAMD 512 R215.6"/DOS/DVD 110920001090006 × 18000012 × 9800015 × 8200018 × 7100022000
2THINK PAD E550CI5 5200U8GB1TATI 2G R5 M23015.6"/TFT/DOS/DVD 123000003910006 × 35000012 × 19100015 × 15900018 × 13800046000
3 سفید مشکی FLEX2CI7 4510U6GB1TBGF GT840 4G15.6"/ DOS/FULL HD/TOUCH129800009800006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400060000
4IP 310CI5 7200U4GB500GBGF 920 2 UP 415.6"/FH/DOS/DVD121740003260006 × 33800012 × 18400015 × 15400018 × 13300043000
5IP 500CI7 6500U8GB1TBATI 4G R9 M37515.6"/FH/DOS/DVD229930009930006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400060000
6E5080 CI3 5005U4GB500GBATI 2 UP 4G15.6"/DOS/DVD117620001760006 × 29100012 × 15800015 × 13200018 × 11400035000
7B5045AMD A68GB1TBATI 2G UP TO 415.6"/DVD/LED TFT118670001870006 × 30800012 × 16800015 × 14000018 × 12100037000
8B5045AMD A64GB500GBATI 2G UP TO 415.6"/DOS/DVD/LED TFT116040001600006 × 26400012 × 14400015 × 12000018 × 10400032000
9IP 300INTEL N30604GB500GBATI 1G UP TO 2G15.6"/DOS/DVD1CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
10IP 110CI7 6200U8GB1TBATI 2G R5 M23015.6"/DOS/DVD126250006250006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400053000
11IP 100CI5 5200U8GB1tbGF 2 UO TO 415.6"/DOS/DVD122680003860006 × 34500012 × 18800015 × 15700018 × 13600045000
12IP 100CI5 5200U4GB1TBGF 2G UP TO 415.6"/DOS/DVD121210003180006 × 33000012 × 18000015 × 15000018 × 13000042000
HP
1AY 119CI7 12GB1TBATI 4G M43015.6"/DOS/DVD/FH1318700011870006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400064000
2AY 118CI5 7200U8GB1TBATI 4G M43015.6"/DOS/DVD/FH126670006670006 × 36600012 × 20000015 × 16600018 × 14400053000
3250 G5CI3 5005U4GB1TBATI 2G15.6/DOS118250001830006 × 30100012 × 16400015 × 13700018 × 11800037000