لیست قیمت موبایل

 مدلشرحنقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههاقساط 8 ماههاقساط 10ماههاقساط 12ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
APPLE
1IPHONE-7+12MP/5.5/128358800015880002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900054000
2IPHONE -712MP/4.7/256CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3IPHONE-712MP/128G/4.7310600011060002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900047000
4IPHONE-712MP/32G/4.726860006860002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900040000
5IPHONE- 7+12MP/32G/5.529620009620002 × 10420004 × 5420006 × 3750008 × 29200010 × 24200012 × 20900044000
SAMSUNG
1NOTE 51SIM/INTER/16mp/5.7"18330001830002 × 8600004 × 4470006 × 3100008 × 24100010 × 20000012 × 17200027000
2S7-edgeINTER/2SIM/12MP/5.5"18800001880002 × 8820004 × 4590006 × 3180008 × 24700010 × 20500012 × 17700028000
3S72SIM/12MP/5.1"/interCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4C716MP/5.7"/6412420001240002 × 5820004 × 3030006 × 2100008 × 16300010 × 13500012 × 11700019000
5C516MP/5.2"/6410400001040002 × 4900004 × 2560006 × 1780008 × 13900010 × 11500012 × 10000016000
6GALAXY A7202017/32G/16MP/5.716070001610002 × 7530004 × 3920006 × 2710008 × 21100010 × 17500012 × 15100024000
7GALAXY A5202017/32/16/5.214280001430002 × 6690004 × 3480006 × 2410008 × 18800010 × 15500012 × 13400021000
8GALAXY A3202017/16/13MP/4.79980001000002 × 4700004 × 2450006 × 1700008 × 13300010 × 11000012 × 9500015000
9GALAXY -A7102016/16G/13/5.5"/inter12830001280002 × 6020004 × 3130006 × 2170008 × 16900010 × 14000012 × 12100019000
10GALAXY -A5102016/INTER/16G/13mp/5.2"/2sim10870001090002 × 5110004 × 2670006 × 1850008 × 14500010 × 12000012 × 10400016000
11GALAXY-A3102016/INTER/16G/13mp/4.7"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
18GALAXY-E5INTER7490001000002 × 3390004 × 1770006 × 1230008 × 9600010 × 8000012 × 6900011000
12Galaxy J7-2016INTER/16G/13mp/5.5"8420001000002 × 3880004 × 2030006 × 1410008 × 11000010 × 9100012 × 7900013000
13Galaxy J7-PrimeInter/13MP/5.5"/G6109260001000002 × 4320004 × 2250006 × 1570008 × 12200010 × 10200012 × 8800014000
14GALAXY J3-2016INTER/8mp/5"5460001000002 × 2340004 × 1230006 × 850008 × 6700010 × 5600012 × 480008000
15GALAXY -J1/ACEINTER/5mp/4.3"3780001000002 × 1460004 × 760006 × 530008 × 4200010 × 3500012 × 300006000
16GALAXY -J24G/INTER/5MP/4.7"4460001000002 × 1820004 × 950006 × 660008 × 5200010 × 4300012 × 370007000
17GALAXY J2 INTER/5MP/4.7"4200001000002 × 1680004 × 880006 × 610008 × 4800010 × 4000012 × 350006000
18GALAXY-J5 2016INTER/13mp/16G/5.2"7120001000002 × 3200004 × 1670006 × 1160008 × 9100010 × 7500012 × 6500011000
19Galaxy J5-PRIMEINTER/13mp/5.0"/16G/G5707020001000002 × 3150004 × 1640006 × 1140008 × 8900010 × 7400012 × 6400011000
SONY
1X5"/23mp CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2Z532G/5.2"/23mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3Z5-Premium32G/5.5"/23mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4XZ23MP/5.2"19360001940002 × 9080004 × 4720006 × 3630008 × 25400010 × 21100012 × 18200029000
5Z3+32G/20.7mp/5.2"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6XA5"/13mp7800001000002 × 3560004 × 1860006 × 1290008 × 10100010 × 8400012 × 7200012000
HUAWEI
1P9 16/13mp/5.2"/lite/inter7640001000002 × 3470004 × 1810006 × 1260008 × 9800010 × 8200012 × 7100011000
2P8LITE/13mp/5"/inter5720001000002 × 2480004 × 1300006 × 900008 × 7100010 × 5900012 × 510009000
3P64.7"/8MP4990001000002 × 2090004 × 1100006 × 760008 × 6000010 × 5000012 × 430007000
45X16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
76x5.5"/12MP8740001000002 × 4050004 × 2110006 × 1470008 × 11500010 × 9500012 × 8200013000
8GR313mp/5"/interCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
9Y6-PRO8G/8MP/5"/inter5300001000002 × 2260004 × 1180006 × 820008 × 6500010 × 5400012 × 470008000
10Y58G/5MP/4.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
11Y5-28G/8MP/5"4250001000002 × 1710004 × 890006 × 620008 × 4900010 × 4100012 × 350006000
12Y3-28G/5mp/3G/4.5"2940001000002 × 1020004 × 530006 × 370008 × 2900010 × 2400012 × 210004000
LG
1x-power16G/13mp/5.3"6810001000002 × 3040004 × 1590006 × 1100008 × 8600010 × 7100012 × 6200017000
2K10-201716G/13mp/5.3"7180001000002 × 3230004 × 1690006 × 1170008 × 9100010 × 7600012 × 6600018000
3V2016mp/5.7CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
4STYLUS213mp/5.7"7180001000002 × 3230004 × 1690006 × 1170008 × 9100010 × 7600012 × 6600018000
5G5-se16mp/5.3"/32GCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
HTC
1A913MP/5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2102sim/5.2/12mpCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3M9+32G/20MP/5.2"12210001220002 × 5730004 × 2980006 × 2060008 × 16000010 × 13300012 × 11500031000
4DESIRE 72816G/13mp/5.5"6920001000002 × 3100004 × 1620006 × 1120008 × 8800010 × 7300012 × 6300017000
5DESIRE 820G+16G/13mp/5.5"CALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
6DESIRE 5268MP/8G/4.73570001000002 × 1350004 × 710006 × 490008 × 3900010 × 3200012 × 280009000
XIAOMI
1MINI 45"/13MPCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
2REDMI24.7"/8G/8MPCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL
3REDMI NOTE25.5"/13MPCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALLCALL