لیست قیمت چاپگر و اسکنر

مدلمشخصات اصلیسایر مشخصاتتوان کار ماهانه/سرعتظرفیت سینی کاغذگارانتینقدپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماههمبلغ تخفیف در خرید تراولی
PRINTER
1HP LaserJet Pro MFP M127fwتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / Ethernet / USB 2.0 / Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC8560001000002 × 3880004 × 1990006 × 13600017000
2HP LaserJet Pro MFP M127FNتک رنگ لیزری 4 کارهLCD / USB 2.0 / Ethernet/83A/600x600A4/8000/21ppm150IMC7600001000002 × 3390004 × 1740006 × 11900015000
3HP LaserJet Pro M1212NFتک رنگ لیزری 4کارهLcd/ USB 2.0/ Ethernet /85A/600x600A4/8000150IMC9200001000002 × 4210004 × 2160006 × 14700018000
4HP P2035تک رنگ لیزری تک کارهUSB 2.0/Parallel/05A /600x600A4/25000/30ppm250IMC9100001000002 × 4160004 × 2130006 × 14600018000
5HP 252dwرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC9100001000002 × 4160004 × 2130006 × 14600018000
6HP 252nرنگی لیزری تک کارهرنگی لیزری تک کارهA4/15000/4,16ppm150IMC7380001000002 × 3270004 × 1680006 × 11500015000
7MFP 125Aتک رنگ لیزری 3 کارهUsb2/600x600A4/8000/20ppm150IMC6260001000002 × 2700004 × 1380006 × 9500013000
8HP MFP M125nwتک رنگ لیزری 3 کارهLCD/ USB 2.0/ Ethernet /Wi-Fi/83A/600x600A4/8000/20ppm150IMC6530001000002 × 2840004 × 1450006 × 9900013000
9HP LaserJet 1102Wتک رنگ لیزری تک کاره USB 2.0/126A/600x600A4/5000/18ppm150IMC5400001000002 × 2260004 × 1160006 × 7900011000
10HP LaserJet 1102تک رنگ لیزری تک کارهUSB2.0/85A/WiFi/ 600x600A4/5000/18ppm150IMC5180001000002 × 2140004 × 1100006 × 7500010000
11HP LaserJet M401Aتک رنگ لیزری تک کارهUSB2/1200x1200A4/5000/33ppm250IMC#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!
12Epson L805 Photo Printerجوهرافشان تک کاره5760x1440/USB2.0 / CDچاپ A4 / 38PPM/6مخزن 120MADIRAN12510001250002 × 5780004 × 2960006 × 20200025000
13CANON 6030تک رنگ تک کاره USB 2.0/600*600A4/5000150IMC4000001000002 × 1540004 × 790006 × 540008000
14cANON 211تک رنگ 3 کاره USB 2.0/600*600A4/8000250IMC6430001000002 × 2790004 × 1430006 × 9800013000
SCANNER
1HP Scanjet G3110 Scannerتکنولوژی اسکن: CCD (Charge-Coupled Device) - رزولوشن اپتیکال: 4800x4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: 4800x9600 dpi - سرعت اسکن رنگی: 2 برگ در دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 2 برگ در دقیقه - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCRسرو سبز 5020001000002 × 2060004 × 1060006 × 7200013000
2HP Scanjet 5590 Scannerرزولوشن اپتیکال: تا 2400dpi dpi - سرعت اسکن رنگی: تا 8 صفحه بر دقیقه - سرعت اسکن سیاه و سفید: تا 8 صفحه بر دقیقه - قابلیت اسکن دو رو - اسکن نگاتیو - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز#VALUE!CALLCALLCALLCALL#VALUE!
3HP Scanjet 300 Flatbed Photo Scannerتکنولوژی اسکن: CIS - Flatebed - رزولوشن اپتیکال: تا 4800 dpi - رزولوشن دیجیتال: تا 19200 dpi - سرعت اسکن رنگی: 21 تا 37 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 21 تا 37 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز3780001000002 × 1430004 × 730006 × 500009000
4HP ScanJet 200 Photo Scannerتکنولوژی اسکن: Flatbed-CIS - رزولوشن اپتیکال: تا 2400 dpi - سرعت اسکن رنگی: 20 تا 30 ثانیه - سرعت اسکن سیاه و سفید: 20 تا 30 ثانیه - قابلیت تشخیص متن OCR سرو سبز3350001000002 × 1210004 × 620006 × 420008000