لیست قیمت تلوزیون

 MODELاندازهکیفیت تصویرOTHERقیمتپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماهه
SAMSUNG
1SAMSUNG K585043"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی17510001750002 × 8110004 × 4170006 × 286000
2SAMSUNG K585048"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی21530003230002 × 9420004 × 4840006 × 332000
3SAMSUNG K696049"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت /USB/باجشنواره26650006650002 × 10290004 × 5290006 × 362000
4SAMSUNG K696043"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت USB20090003010002 × 8790004 × 4520006 × 309000
LG
1LG LH51300GI43"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...17820001780002 × 8250004 × 4240006 × 291000
2LG LH51300GI49"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...11280001130002 × 5220004 × 2680006 × 184000
3LG LH54100GI43"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...18130001810002 × 8400004 × 4320006 × 296000
4LG LH54100GI49"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...22550003830002 × 9630004 × 4950006 × 339000