لیست قیمت تلوزیون

 MODELاندازهکیفیت تصویرOTHERقیمتپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماهه
SAMSUNG
1SAMSUNG K585043"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی17800001780002 × 8270004 × 4260006 × 293000
2SAMSUNG K585048"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی23700004030002 × 10150004 × 5230006 × 359000
3SAMSUNG K696049"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت /USB/باجشنواره315000011500002 × 10320004 × 5320006 × 365000
4SAMSUNG K696043"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت USB23900004060002 × 10240004 × 5280006 × 362000
LG
1LG LJ52100GI43"FHDدو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...18500001850002 × 8590004 × 4430006 × 304000
2LG LH51300GI49"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...22360003800002 × 9580004 × 4940006 × 339000
4LG LH54100GI49"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...23560004010002 × 10090004 × 5200006 × 357000
5LG LJ52100GI49"FHDدو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...22300003790002 × 9550004 × 4920006 × 338000
6LG LJ55000GI43"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB19800001980002 × 9200004 × 4740006 × 326000
7LG LJ55000GI49"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB24600004600002 × 10320004 × 5320006 × 365000
8LG LJ55000GI55"FHDاتصال بی سیم کامپیوتر/سه ورودی HDMI/ دو ورودی USB315000011500002 × 10320004 × 5320006 × 365000