لیست قیمت تلوزیون

 MODELاندازهکیفیت تصویرOTHERقیمتپیشاقساط 2 ماههاقساط 4 ماههاقساط 6 ماهه
SAMSUNG
1SAMSUNG K585043"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی17800001780002 × 8270004 × 4260006 × 293000
2SAMSUNG K585048"FHD USB1پورت /HDMIدارای گیرنده دیجیتا داخلی/2ورودی23700004030002 × 10150004 × 5230006 × 359000
3SAMSUNG K696049"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت /USB/باجشنواره27200007200002 × 10320004 × 5320006 × 365000
4SAMSUNG K696043"FHDطراحی 360درجه/3ورودیHDMI/ دو پورت USB20400003060002 × 8950004 × 4610006 × 317000
LG
1LG LH51300GI43"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...18500001850002 × 8590004 × 4430006 × 304000
2LG LH51300GI49"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...22300003790002 × 9550004 × 4920006 × 338000
3LG LH54100GI43"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...18860001890002 × 8760004 × 4510006 × 310000
4LG LH54100GI49"FHDIPS/دو ورودی HDMI/یک ورودی USB و ...23500004000002 × 10060004 × 5190006 × 356000