لیست قیمت لپ تاپ

ردیف نام کالا توصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
DXRacer Tank Chairs
1صندلی گیمینگ سری تانک مشکی TS29/N185 - 19820119220426500000
DXRacer Boss Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
2صندلی اداری مدیریتی سری باس مشکی نسکافه ای BF120/NC183 -18819318120426500000
DXRacer Sentinel Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
3صندلی اداری مدیریتی سری سنتینال مشکی SJ08/N22800000
DXRacer King Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
4صندلی گیمینگ سری کینگ مشکی سفید KS06/NW 175 -18818812513622000000
DXRacer CLASSIC Chairsتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
5صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی CE120/N178 -18318311313620500000
6صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی نسکافه ای CE120/NC178 -18318311313620500000
7صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی سفید CE120/NW178 -18318311313620500000
8صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی با زیرپایی CE120/N/FT178 -18318311313623500000
9صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی نسکافه ای با زیرپایی CE120/NC/FT178 -18318311313623500000
10صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی سفید با زیرپایی CE120/NW/FT178 -18318311313623500000
DXRacer Iron Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
11صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی IS133/N175 -18518811312521800000
12صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی نسکافه ای IS133/NC175 -18518811312521800000
13صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی سفید با زیر پایی IS133/NW/FT175 -18518811312525000000
14صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی قرمز با زیر پایی IS133/NR/FT175 -18518811312525000000
15صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی نسکافه ای با زیر پایی IS133/NC/FT175 -18518811312525000000
16صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی طوسی با زیر پایی IS133/NG/FT175 -18518811312525000000
17صندلی گیمینگ سری آیرون مشکی قرمزبا زیرپایی IS166/NR/FT175 -18518811312524500000
18صندلی گیمینگ سری آیرون مشکی سفید IS166/NW175 -18518811312521300000
DXRacer Wide Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
19صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی یکدست WZ06/N 173-1881858410019800000
20صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی نسکافه ای WZ06/NC 173-1881858410019800000
21صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی طوسی WZ06/NG 173-1881858410019800000
22صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی قرمز WZ06/NR 173-1881858410019800000
23صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی سفید WZ06/NW 173-1881858410019800000
DXRacer Racing Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
24صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی آبی RM1/NB180185829121800000
25صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی قرمز RM1/NR180185829121800000
26صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی سبز RM1/NE180185829121800000
27صندلی گیمینگ سری ریسینگ مدل RV118/NBW/ZERO173-18819010011321000000
28صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی سفید RV001/NW173-18819010011321000000
29صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی بنفش RV001/NV173-18819010011321000000
30صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی نارتجی RV001/NO173-18819010011321000000
31صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی نارنجی RV131/NO173-18819010011321000000
32صندلی گیمینگ سری ریسینگ قرمز RV131/NR173-18819010011321000000
33صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی سفید RV131/NW173-18819010011321000000
DXRacer Formula Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
34صندلی گیمینگ سری فورمولا مشکی نارنجی FL08/NO173178829117800000
35صندلی گیمینگ سری فورمولا مشکی سفید FL08/NW173178829117800000
DXRacer Drifting Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
36صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی Dj133/N1751787710219500000
37صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی نسکافه ای Dj133/NC1751787710219500000
38صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی طوسی Dj133/NG1751787710219500000
39صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی سفید Dj133/NW1751787710219500000
40صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی طوسی DH73/NG 1751787710218300000
41صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی DH73/N 1751787710218300000
42صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی سفید DH73/NW 1751787710218300000
43صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی نسکافه ای DH73/NC 1751787710218300000
44صندلی گیمینگ سری دریفتینگ مشکی نارنجی DH166/NO 175178779118300000
45صندلی گیمینگ سری دریفتینگ مشکی سفید DH166/NW 175178779118300000
DXRacer Simulator Chairsقیمت فروش (ریال)
46صندلی شبیه ساز PS/COMBO/20022000000
47شاسی شبیه ساز PS/1000/N7500000
DXRacer ACCESSORIESقیمت فروش (ریال)
48پشتی ارگونومیک SC/05/N3590000
49بالشتک پشت سری مشکی و قرمز SC11/NR 1300000
50بالشتک پشت سری مشکی و سبز SC11/NE 1300000
51بالشتک پشت سری مشکی و نسکافه ای SC11/NC 1300000
52بالشتک پشت سری مشکی و طوسی SC11/NG 1300000
53 پشت سری مشکی SC11/N 1300000
54 پشت سری مشکی آبی SC11/NB 1300000
55 پشت سری مشکی سفید SC11/NW 1300000
56 پشت سری مشکی نارنجی SC11/NO 1300000
57پدماوس ارگونومیک AR/02A/N 1300000
58زیر پایی ارگونومیک FR/6033/N1300000