لیست قیمت لپ تاپ

ردیف نام کالا توصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
DXRacer Tank Chairs
1صندلی گیمینگ سری تانک مشکی TS29/N185 - 198201192204call
DXRacer Boss Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
2صندلی اداری مدیریتی سری باس مشکی نسکافه ای BF120/NC183 -188193181204call
DXRacer Sentinel Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
3صندلی اداری مدیریتی سری سنتینال مشکی SJ08/Ncall
DXRacer King Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
4صندلی گیمینگ سری کینگ مشکی سفید KS06/NW 175 -188188125136call
DXRacer CLASSIC Chairsتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
5صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی CE120/N178 -183183113136call
6صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی نسکافه ای CE120/NC178 -183183113136call
7صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی سفید CE120/NW178 -183183113136call
8صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی با زیرپایی CE120/N/FT178 -183183113136call
9صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی نسکافه ای با زیرپایی CE120/NC/FT178 -183183113136call
10صندلی اداری مدیریتی سری کلاسیک مشکی سفید با زیرپایی CE120/NW/FT178 -183183113136call
DXRacer Iron Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
11صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی IS133/N175 -185188113125call
12صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی نسکافه ای IS133/NC175 -185188113125call
13صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی سفید با زیر پایی IS133/NW/FT175 -185188113125call
14صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی قرمز با زیر پایی IS133/NR/FT175 -185188113125call
15صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی نسکافه ای با زیر پایی IS133/NC/FT175 -185188113125call
16صندلی اداری مدیریتی سری آیرون مشکی طوسی با زیر پایی IS133/NG/FT175 -185188113125call
17صندلی گیمینگ سری آیرون مشکی قرمزبا زیرپایی IS166/NR/FT175 -185188113125call
18صندلی گیمینگ سری آیرون مشکی سفید IS166/NW175 -185188113125call
DXRacer Wide Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
19صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی یکدست WZ06/N 173-18818584100call
20صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی نسکافه ای WZ06/NC 173-18818584100call
21صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی طوسی WZ06/NG 173-18818584100call
22صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی قرمز WZ06/NR 173-18818584100call
23صندلی اداری مدیریتی سری واید مشکی سفید WZ06/NW 173-18818584100call
DXRacer Racing Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
24صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی آبی RM1/NB1801858291call
25صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی قرمز RM1/NR1801858291call
26صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی سبز RM1/NE1801858291call
27صندلی گیمینگ سری ریسینگ مدل RV118/NBW/ZERO173-188190100113call
28صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی سفید RV001/NW173-188190100113call
29صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی بنفش RV001/NV173-188190100113call
30صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی نارتجی RV001/NO173-188190100113call
31صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی نارنجی RV131/NO173-188190100113call
32صندلی گیمینگ سری ریسینگ قرمز RV131/NR173-188190100113call
33صندلی گیمینگ سری ریسینگ مشکی سفید RV131/NW173-188190100113call
DXRacer Formula Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
34صندلی گیمینگ سری فورمولا مشکی نارنجی FL08/NO1731788291call
35صندلی گیمینگ سری فورمولا مشکی سفید FL08/NW1731788291call
DXRacer Drifting Seriesتوصیه شده برای قدحداکثر قدتوصیه شده برای وزنحداکثر وزنقیمت فروش (ریال)
36صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی Dj133/N17517877102call
37صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی نسکافه ای Dj133/NC17517877102call
38صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی طوسی Dj133/NG17517877102call
39صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی سفید Dj133/NW17517877102call
40صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی طوسی DH73/NG 17517877102call
41صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی DH73/N 17517877102call
42صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی سفید DH73/NW 17517877102call
43صندلی اداری مدیریتی سری دریفتینگ مشکی نسکافه ای DH73/NC 17517877102call
44صندلی گیمینگ سری دریفتینگ مشکی نارنجی DH166/NO 1751787791call
45صندلی گیمینگ سری دریفتینگ مشکی سفید DH166/NW 1751787791call
DXRacer Simulator Chairsقیمت فروش (ریال)
46صندلی شبیه ساز PS/COMBO/200call
47شاسی شبیه ساز PS/1000/Ncall
DXRacer ACCESSORIESقیمت فروش (ریال)
48پشتی ارگونومیک SC/05/Ncall
49بالشتک پشت سری مشکی و قرمز SC11/NR call
50بالشتک پشت سری مشکی و سبز SC11/NE call
51بالشتک پشت سری مشکی و نسکافه ای SC11/NC call
52بالشتک پشت سری مشکی و طوسی SC11/NG call
53 پشت سری مشکی SC11/N call
54 پشت سری مشکی آبی SC11/NB call
55 پشت سری مشکی سفید SC11/NW call
56 پشت سری مشکی نارنجی SC11/NO call
57پدماوس ارگونومیک AR/02A/N call
58زیر پایی ارگونومیک FR/6033/Ncall